08 Ekim 2020

Gösterim: 1419

Tanıtım

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTEM), 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca 19/02/2018 tarihinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulmuştur.

 

Yetki

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14. maddesi uyarınca 03/08/2015 tarihinde kurulan merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcıları,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu,

d) Birim sorumluları.

Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunamayacağı durumlarda yerine yardımcılarından biri vekalet eder. 

Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az dört, en çok sekiz öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla doğrudan ilgili Üniversite içinden ve/veya dışından olmak üzere en az dört, en çok sekiz kişiden oluşur. Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve amaçları doğrultusunda yeni çalışmalar yapma konusunda görüş ve önerilerini değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Merkezin bünyesinde amaca uygun olarak oluşturulmuş birimlere Müdür tarafından, Üniversitede alanlarında uzman olan en az doktora derecesine sahip akademik personel arasından, Birim Sorumluları atanabilir. Birim Sorumluları Merkezdeki cihazlar ve diğer malzemelerin etkin kullanımından, personelin çalışması ve işlerin hızla sonuçlandırılmasından, test, ölçüm ve analizlerin etik kurallara uygun olarak yürütülmesinden, Müdüre ve/veya ilgili Müdür Yardımcısına karşı sorumludurlar.

 Görev ve Sorumluluklar

1. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmak,

2. Sanayi, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz ve ölçüm isteklerini karşılamak,

3. Üniversite–sanayi iş birliğine destek vererek ülke ekonomisine katkıda bulunmak,

4. İnsan yaşam kalitesini arttıran projelerin önemli bir parçası olmayı hedeflemektedir.